Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

1.4. Τα στάδια εξέλιξης και ο κύκλος ζωής της καριέρας


Η καριέρα, δεν είναι ένας κύκλος, χωρίς αρχή και τέλος. Πρακτικά δεν υπάρχουν άτομα, που να ακολούθησαν την ίδια πορεία εξέλιξης, με κάποια άλλα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν, κάποια ευρείας αποδοχής μοντέλα, τα οποία προκαθορίζουν τα στάδια από τα οποία διέρχονται τα περισσότερα άτομα, κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.
Τα στάδια αυτά είναι:
1.Διερεύνηση
2.Εγκατάσταση
3.Μέση καριέρα
4.Προχωρημένη καριέρα
Τα στάδια του κύκλου ζωής της καριέρας:
1.Διερεύνηση: Οι περισσότεροι άνδρες, λόγω σπουδών και στρατιωτικών υποχρεώσεων, εισέρχονται στο στάδιο αυτό στην ηλικία περίπου των 24 ετών. Για τις γυναίκες το στάδιο αυτό αρχίζει γύρω στα 22. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται συνήθως από αστάθεια, λόγω της διερεύνησης της αγοράς από την πλευρά του εργαζόμενου. Συνήθως και ο εργαζόμενος στο στάδιο αυτό δεν θέλει δεσμεύσεις με μια συγκερκιμένη επιχείρηση. Η κινητικότητα του ατόμου στο στάδιο αυτό είναι μεγάλη, γιατί το άτομο ζητά επαγγελματική ταυτότητα και εργασιακή ικανοποίηση. Περίπου το 50% των ατόμων, αλλάζει επιχειρήσεις τουλάχιστον μια φορά, κατά τη διάρκεια των 5 ετών αυτού του σταδίου. Ένα μικρότερο ποσοστό περίπου 10% αλλάζει 2-3 επιχειρήσεις. Ο συνήθης χρόνος που θα πρέπει ωποσδήποτε να αφιερώσετε σε αυτό το στάδιο, είναι τουλάχιστον 3 χρόνια. Συχνά τα άτομα στο στάδιο αυτό, αναζητούν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία. Θα συμβούλευα στο στάδιο αυτό τουλάχιστον 3 χρόνια παραμονής στην ίδια επιχείρηση. Η απόκτηση εμπειρίας - προυπηρεσίας, μπορεί εύκολα να "πωληθεί' στον επόμενο εργοδότη. Παράλληλα η τριετής προυπηρεσία στην ίδια επιχείρηση, προστατεύει και δεν εκθέτει τον εργαζόμενο. Αντιθέτως μια κινητικότητα 3-4 εργοδοτών μέσα στην πενταετία, μπορεί από το δυνητικό εργοδότη να χρεωθεί ως αποτυχία του εργαζόμενου. Στο τέλος αυτού του σταδίου, φροντίστε να έχετε επιτύχει σταθερότητα ως προς την επιχείρηση, τον κλάδο, και τους τομείς απασχόλησης που επιθυμείτε να ενταχθείτε. Παράλληλα στο στάδιο αυτό, θα πρέπει να έχετε απκτήσει την πρώτη "τεχνική" εμπειρία, που θα πρέπει να την αξιοποιήσετε για τη μελλοντική σας ανάπτυξη.
2.Ανάπτυξη:Είναι η επόμενη φάση του κύκλου. Στο στάδιο αυτό, μειώνεται η κινητικότητα. Μόνο το 10% των εργαζομένων είναι διατεθειμένο να αλλάξει εργοδότη. Το άτομο στο στάδιο αυτό του κύκλου ζωής της καριέρας τυ, θα πρέπει να προσπαθέι για τη διεύρυνση των επαγγελματικών του εμπειριών. Η διεύρυνση των επαγγελματικών του εμπειριών, μπορεί να επιτευχθεί , μέσα από αναλαμβανόμενες εργασίες και συγκεκριμένα καθήκοντα. Η διάρκεια αυτού του σταδίου υπολογίζεται από 5-10 χρόνια.
3.Δέσμευση: Εφόσον ο εργαζόμενος απολαμβάνει ικανοποίηση από το εργασιακό του περιβάλλον, δεσμέυευται σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Στο στάδιο αυτό η κινητικότητα μειώνεται σημαντικά και μόνο ένα 5% των ατόμων, είναι διατεθειμένο να αλλάξει εταιρία. Συχνά ο εργαζόμενος σε αυτό το στάδιο προετοιμάζει την είσοδό του στη μέση διοίκηση της εταιρίας του. Κατά μέσο όρο, η είσοδος στη με΄ση διοίκηση έρχεται μετά από 10 χρόνια προυπηρεσίας. Στο τέλος αυτού του σταδίου ο εργαζόμενος έχει ξεπεράσει τα περισσότερα εμπόδια. Επίσης ο εργαζόμενος έχει επιδείξει πλέον, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Έχει αποδείξει σαφώς τια διάφορες λειτουργικές και τεχνικές του ικανότητες, έτσι ώστε η εμπιστοσύνη της διοίκησης της εταιρία του να είναι δεδομένη. Επιπλέον και ο ίδιος εμπιστεύεται την εταιρία του και είναι έτοιμος να δεσμευτεί.
4.Διαπίστωση: Το στάδιο αυτό καλείται έτσι για δύο λόγους. Συνήθως ο εργαζόμενος προσπαθεί να διαγνώσει και να αναγνωρίσει τα περιθώρια μιας θέσης στην ανώτερη διοίκηση.Επίσης το στάδιο αυτό ε'ιναι μια περίοδος διαπίστωσης των διοικητικών του ικανοτήτων. Στην αρχή αυτού του σταδίου ο εργαζόμενος προσπαθεί να εντοπίσει τις διάφορες ευκαιρίες. Συνήθως αποζητεί αρμοδιότητες και ευθύνες. Η προαγωγή έρχεται συνήθως στην ηλικία των 38-43 ετών. Ως στέλεχος πια της επιχέιρησης προσπαθεί να διευρύνει την αποστολή του, μέσα από διαφορετικές θέσεις. Στο στάδιο αυτό ο εργαζόμενος επιδιώκει σταθερότητα και μόνο ένα 3% αλλάζει εταιρία. Αυτό το 3% αλλάζει εταιρία, όταν διαγνώσει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και ανάπτυξης.Συνήθως μεταπηδά σε άλλη εταιρία και σε ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Στο τέλος αυτού του σταδίου, τις περισσοτερες φορές ένα 15% των εργαομένων, έχει επιτύχει προαγωγή σε μια θέση του ανώτερου επιπέδου. Η δίάρκεια αυτού του σταδίου είναι συνήθως 5 έτη.
5. Ολοκλήρωση:Έχοντας περάσει το στάδιο της διαπίστωσης, ο εργαζόμενος είναι έτοιμος να συμμετάσχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εταιρίας του. Η ανάληψη συγκεκριμένων καθηκόντων, προέρχεται από συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρίας για την οποία εργάζεται. Ο εργαζόμενος στο στα΄διο αυτό, θα πρέπει να επιδιώκει την εμπλοκή του σε αρμοδιότητες ευρύτερης φύσης. Η εμπλοκή του αυτή, θα προετοιμάζει το έδαφος για την εξέλιξή του, στο ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο. Συνήθως στο τέλος αυτού του σταδίου το 40% των εργαζομένων, πετυχάινει την εξέλιξή του στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο.
6.Ανταμοιβή: Ο εργαζόμενος συνήθως στην ηλικία των 48-55 ετών, αποκτά τη θέση του ανώτατου στελέχους. Για την εξέλιξη στο στάδιο αυτό, απιατείται σκληρή εργασία, τουλάχιστον 25 ετών, μέσα σε ένα έντονο ανταγωνιστικό κλίμα.
Τα παραπάνω στάδια συνθέτουν αυτό που καλούμαι κύκλο ζωής της καριέρας. Ο εργαζόμενος σε κάθε στάδιο θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τις ανταγωνιστικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες. Τα διάφορα στάδια δύναται να αλλάζουν σχετικά από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το κάθε στάδιο και η διάγνωσή του από μόνα τους δεν αρκούν για μια επιτυχημένη καριέρα και την άνοδο στην ιεραρχία της επιχέιρησης. Εκείνο που καθιστά κρίσιμο κάθε στάδιο είανι η διάγνωσή του και η δυναμική που δημιορυγεί για τον εργαζόμενο. Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει ο τρόπος οργάνωσης της εταιρίας και τα υπάρχοντα ιεραρχικά επίπεδα. Είναι γεγονός ότι όσο ανεβαίνει ο εργαζόμενος τα σκαλοπάτια της διοικητικής πυραμίδας, τόσο στενεύει το πλάτος του ιεραρχικού επιπέδου και οι προσφερόμενες θέσεις. Για το λόγο αυτό πολλά στελέχη μεταπηδούν σε μικρότερη εταιρία πολλές φορές αλλα΄σε ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Προς συμφέρον του εραγζόμενου είναι πάντα η κατέυθυνση της δραστηριότητάς του σε εδραιωμένες επιχειρήσεις καλά οργανωμένες, ποι διοικούνται σύμφωνα με τους κανόνες του management.
Για περισσότερη επικοινωνία:
Mobile: 6980558496