Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Μέσα στην εβδομάδα τα αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ - Πως θα γίνουν οι ενστάσεις

Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να αναρτηθούν τα αποτελέσματα και οι προσωρινοί πίνακες του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία 2015, σύμφωνα με ανώτερα στελέχη του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη για 5 μήνες 32.000 ωφελουμένων σε δήμους και περιφέρειες και τα αποτελέσματα απο τον ΟΑΕΔ έχουν καθυστερήσει αρκετά. Για το πρόγραμμα έχουν κατατεθεί σχεδόν 200.000 αιτήσεις και οι αιτούντες θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της κοινωφελούς εργασίας με τον κωδικό της αίτησης που έχουν κάνει ηλεκτρονικά Από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων θα προκύψουν και οι ανάλογες ενστάσεις από ανέργους που θα θεωρήσουν ότι αδικούνται μιας και δεν θα έχουν επιλεχθεί. Στη συνέχεια θα οριστεί επιτροπή από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, που θα αναλάβει να ελέγξει όλες τις ενστάσεις και να προχωρήσει στην αποδοχή ή στην απόρριψή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Ακολούθως, θα προκύψουν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων, οι οποίοι θα πρέπει εντός πέντε ημερών από την ανάρτησή τους, να μεταβούν στις υπηρεσίες που θα τους έχουν επιλέξει για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Υπολογίζεται ότι η έναρξη της πεντάμηνης απασχόλησης για τους πρώτους ωφελούμενους δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από τα μέσα του επόμενου μήνα, στην καλύτερη περίπτωση. Τα αποτελέσματα θα αναζητούνται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής (Κωδικός Αριθμός) και δε θα δημοσιεύεται το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων στον Πίνακα.

Πως θα γίνουν οι ενστάσεις; Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό τρόπο, μίας μόνο ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ., που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr). Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην ένσταση κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών και ως τις 15:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας. Τα ΚΠΑ2 υποβάλλουν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονική σάρωση, συνοδευόμενα με πιθανή πρόταση της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σχετικά με την αποδοχή ή μη της ένστασης, στη Διεύθυνση Απασχόλησης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται με σχετική απόφαση από την Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή της, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και η έκδοσή του ανακοινώνεται, στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr